Til hovedinnhold

Tips for gode styremøter


Før styremøtet

 • Utarbeid og foreslå en års-/halvårsplan for styremøtene så tidlig som mulig.
 • Legg gode føringer for administrasjonens rapporteringsrutiner med en gang.
 • Styreleder har et særskilt ansvar for løpende kontakt med daglig leder og bør f.eks. kvalitetssikre styrepapirene før utsending.
 • Innkalling med saksliste og styrepapirer bør sendes til styremedlemmene minst én uke før møtet.
 • Styrepapirene bør ha en håndterlig form og ikke være for detaljert.
 • Sett deg inn i styresakene før møtet.
 • Ønsker du som styremedlem å fremme saker til behandling, skal du ta kontakt med styrelederen. Saken kan også fremmes i møtet under "Eventuelt". Det avgjøres da av styret om saken skal behandles i møtet eller tas opp i et senere møte.

I styremøtet:

 • Styret har det øverste ansvaret for bedriften. Styrearbeidet er mer enn en pålagt oppgave - et godt fungerende styre kan være en ressurs for din studentbedrift.
 • Styreleder leder styremøtet og skal gjennom diskusjon trekke konklusjoner som fører til beslutning. Det enkelte styremedlem og daglig leder kan kreve en sak til behandling i et møte.
 • For at en beslutning skal anses truffet, må flertallet av de styremedlemmer som er tilstede ha stemt for. Ved stemmelikhet er styreleder/møteleders stemme avgjørende.
 • Orden og struktur i styremøtet er viktig. Derfor er det en fordel å behandle styresakene i tre trinn: Presentasjon, diskusjon og beslutning. For at styret skal opptre som et kollegium, må alle kjenne spillereglene, og det må være åpenhet i møtene.
 • I et aksjeselskap er ikke daglig leder medlem i styret. Han/hun har talerett, men ikke stemmerett. I en studentbedrift er daglig leder et fullverdig styremedlem med tale- og stemmerett.
 • Det er vanlig praksis at daglig leder gir styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling hver tredje måned, i møte eller skriftlig. Et samlet styre, eller det enkelte styremedlem, kan til enhver tid kreve at daglig leder gir en nærmere redegjørelse om bestemte saker.

Etter styremøtet:

 • Utarbeid gode protokoller (referater) som gjengir de beslutninger som ble fattet i møtet. Protokollen skal minst angi tid og sted, hvem som deltar på møtet, behandlingsmåte og styrets beslutninger.
 • Styreleder skal bekrefte at referatet dekker det som skjedde på møtet før utsending til styremedlemmene.
 • Eventuelle merknader til protokollen behandles på neste møte.
 • Oppfølging av protokollerte saker bør skje løpende.

  (Hentet fra Altinn.no: Praktisk Styrearbeid )