Til hovedinnhold

Roller i styret


Styrets rolle
Et styre skal gi retning til daglig leder slik at bedriften holder riktig kurs. Styret skal også sørge for at bedriften utvikler seg. Styret forvalter bedriften, og daglig ledelse forvalter bedriftens ressurser. Daglig leder har ansvaret for den daglige driften, og skal følge de retningslinjer som styret gir.

Det er veldig lurt at styreleder er IKKE den samme personen som daglig leder. Da har bedriften en sparringspartner som kan virkelig gjøre en forskjell - eksterne styremedlemmer fungerer i mange tilfeller også som rådgivere.


Styreleders rolle

Styreleder skal lede styrets arbeid. Han/hun har det totale ansvaret for saksbehandling i styret. Styrelederen har altså et formelt ansvar for at saker som hører under styret faktisk blir behandlet i styret (ASL § 6-20).

Loven pålegger daglig leder å forberede sakene i samråd med styreleder (ASL § 6-21), men det er styrelederen som har det overordnede ansvaret for at sakene blir behandlet i styret, og at de blir behandlet på en god og betryggende måte.

Det betyr at styrelederen må sørge for:

1. at de rette sakene kommer på sakslisten
2. at de blir skikkelig forberedt og behandlet i styret.
3. at det blir skrevet protokoll.